Welkom op onze vernieuwde site. | i.v.m. de drukte bij de pakketdiensten kan de bezorging 1 tot 2 werkdagen langer duren.

  • Gjalt de Groot,No moatst hearre!
  • Gjalt de Groot,No moatst hearre!
Gjalt de Groot,No moatst hearre!
No moatst hearre!
€ 15.00

Bij u in huis op: dinsdag

Fjildman en rasferteller Gjalt de Groot nimt de lêzer yn No moatst hearre! mei nei de frije romten fan mins en bist, dêr`t de hertslach fan it libben direkt en sûnder franje te fielen is. Hy skriuwt byldzjend
oer it libben fan de gewoane man mei in iepen each foar it bysûndere en in grut gefoel foar humor.
No moatst hearre! is in griemmank fan sterke stikken oer doarpsfigueren as Jehannes-iel, oer in jonkje dat in broedsje ferspilet en sa in hiele feesteapel misrint.
Oer de moaie ynleave fiskersdochter Marije en in kafeehâlder dy`t gjin wrakke stuollen hat, mar fêststelt dat de minsken te dik wurde.
It is folop genietsjen yn `Moaie Dora`, `It lêste teewetter` en `In dealûker` en al dy fyftich oare prachtige ferhalen dêr`t dizze fjildman jo yn meinimt.


Gjalt de Groot publisearre earder De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo (2009,twadde printinge 2012), It Swetshok - ferhalen fan in fjildman (2010, twadde printinge 2013), De aaisiker (2011) en It lêste aai (2012).


Taal / Language : Fries / Western Frisian

Extra informatie:

Paperback / softback
192 pagina's
September 2013
277 gram
213 x 146 x 20 mm
EAN: 9789056153014
Uitgeverij Bornmeer

Bij u in huis op: dinsdag