Gratis verzenden vanaf 20,- (NL)
Bestellen zonder account aan te maken!

,Sanitairreiniger HG badkamer Superkracht 500ml
  • ,Sanitairreiniger HG badkamer Superkracht 500ml
  • ,Sanitairreiniger HG badkamer Superkracht 500ml
  • ,Sanitairreiniger HG badkamer Superkracht 500ml
Sanitairreiniger HG badkamer Superkracht 500ml
€ 9.95
   Thuisbezorgen

  • Bestel vóór: 18:00
  • Bij u in huis op dinsdag *
  • Vanaf € 20 gratis verzendenToilet intensief reinigen? HG super kracht toiletreiniger verwijdert eenvoudig probleemvervuiling in de toiletpot, zoals zeer hardnekkige kalkaanslag, urinesteen of andersoortige slecht verwijderbare aanslag.
Deze doet zich niet alleen voor aan de binnenzijde van de toiletpot, maar ook in de hals van het toilet of onzichtbaar onder de rand.
Extreem krachtig.
Tast glazuur, roestvrijstaal en chroom niet aan.
Gevarenaanduidingen: H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H332, cat. 4: Schadelijk bij inademing. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende kledij dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.


Extra informatie:

Fles 1/fles
610 gram
69 x 67 x 231 mm
EAN: 8711577094669
Artikelnr: 897206
HG


* We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.